Yönetmelik / Yönerge
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik


Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik

Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği

Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik


Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik

Taşınır Mal Yönetmeliği

Doğum Yardımı Yönetmeliği

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği


Risk Yönetimi Yönergesi